IT-Ansvarsforsikring

IT-virksomheder leverer ofte en bred vifte af ydelser, såsom it-relateret rådgivning og projektledelse, software- og systemudvikling, salg af hardware- og relaterede produkter samt hosting-aktiviteter. Således kan it-virksomheder ifalde ansvar indenfor flere områder. Men it-branchen er ikke som andre liberale erhverv omfattet af en forsikringspligt. Derfor er der ofte behov for en ansvarsforsikring, som dækker de komplekse ansvarsmæssige problemstillinger, en it-virksomhed arbejder med. Den klassiske erhvervs- og produktansvarsforsikring er med andre ord ikke tilstrækkelig.

IT-ansvarsforsikring

Den IT-ansvarsforsikring vi tilbyder, dækker et eventuelt erstatningsansvar, I som IT-rådgivere måtte ifalde i forbindelse med uagtsomme handlinger eller undladelser. Ofte kræver komplekse sager bistand fra højt specialiserede advokater og eksperter, og I kan blive pålagt at betale modpartens sagsomkostninger. Skulle det ske, dækkes sagsomkostningerne – også selvom erstatningskravet ikke er berettiget. 

Hvad kan I forvente af os?

En IT-ansvarsforsikring hos os er mere end en forsikring. Du får en erfaren partner med specialviden, der hjælper dig til at få afdækket dit forretningsmæssige forsikringsbehov. Forsikringen sikrer dig effektiv hjælp, hvis en sag bliver rejst. Det betyder, at du kan fortsætte dit virke, mens sagen kører – i sikker forvisning om, at vores specialiserede advokater gør alt, hvad de kan, for at løse sagen til din fordel.

Mellem to professionelle parter er det muligt at fordele ansvar for næsten alt. Det betyder, at virksomheder kan begrænse deres økonomiske risiko ved fejl og forsømmelser. Dog er der en række faldgruber, når disse begrænsninger udarbejdes i kontrakter, salgs- og leveringsbetingelser mv. Derfor bør følgende overvejes: 

Forsikringsselskabet er ofte berettiget til at påberåbe sig samme begrænsning som i kontrakten. 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser indeholder ofte brede ansvarsbegrænsninger. Er de så brede, at de kan anses som retsstridige, vil det i nogle henseender være muligt at tilsidesætte disse.

Enhver uklarhed om en formulering vil ofte blive fortolket og lagt imod forfatteren af formuleringen og kan i værste fald helt tilsidesætte begrænsningen. 

Vi anbefaler, at virksomheden kontakter en ekstern rådgiver for at få udfærdiget vilkårene. Her bør fokus særligt være på indirekte tab, tidstab, avancetab og lignende.

Vi har udviklet nogle af markedets bredeste forsikringsbetingelser med mulighed for at tilpasse forsikringen til jeres konkrete behov. 

Dækningen omfatter generelt set: 

 • Erhvervs- og produktansvar: 
 • Behandling/bearbejdning 
 • Bygherreansvar 
 • Differencekrav 
 • Husejeransvar 
 • Varetægt 

Professionelt ansvar: 

 • Formuetab 
 • Kontraktbrud i forbindelse med leverancer af teknologi samt ydelser, der ikke opfylder de aftalte specifikationer 
 • Manglende opfyldelse af lovpligtige krav til kvalitet, funktion og sikkerhed 

IT-kontrakter rummer ofte en generel garanti fra leverandøren om, at løsningen opfylder alle kontraktens krav til ydelserne, herunder kundens kravspecifikation. Denne garanti rækker videre end den dækning, som flertallet af ansvarspolicer indeholder – og skaber således et dækningsmæssigt hul. 

Underleverandørers ydelser

Som leverandør hæfter man for sine underleverandørers ydelser, men ofte ser vi, at de etablerede policer ikke omfatter dette forhold. 

Forsikringssummens størrelse

Ansvarsnormen for forsikringen bør være grov uagtsomhed, og forsikringssummens størrelse bør fastsættes i forhold til klienternes og kontrakternes størrelse og antallet af klienter i IT-virksomheden generelt. 

Vi har gennemgået de seneste og typiske skadeårsager inden for IT-relaterede risici og kan se følgende tendens i årsagerne til tab og dermed krav mod forsikringerne: 

 • Funktions-/specifikationsansvar – ansvar for fejl i design, programmering mv. 
 • Rådgivningsansvar 
 • Implementeringsansvar – fejl ved test og indkøring 
 • Dataansvar – tab af data, fejl ved opbevaring af virksomheds- eller persondata

I Special Risk Forsikringsformidling tilbyder vi vores kunder forsikringer fra HDI Global Specialty, filial af HDI Global Specialty SE, Tyskland. HDI er et af Europas førende forsikringsselskaber med forsikringsprodukter til virksomheder i Danmark.