Personlig ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring

Din Personlige ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring dækker dit personlige ledelses- og bestyrelsesansvar i hele verden.

 • Ingen selvrisiko
 • Dækker bøder
 • Gratis support
 • Forsikringssum på enten 1 mio. kr., 2.5 mio. kr., 5 mio. kr. eller 10 mio. kr.
 • Dækker op til 10 poster
 • Dækning som direktions- & bestyrelsesmedlem

Forsikringssum

Du kan forsikre dig for op til 10 bestyrelsesposter med en forsikringssum på:

1.000.000 kr., 2.500.000 kr., 5.000.000 kr. eller 10.000.000 kr.

Hvad dækker forsikringen

Forsikringen dækker krav mod dig på baggrund af dit personlige ledelsesansvar for formuetab som følge af dine handlinger eller undladelser begået i din egenskab af bestyrelses- tilsynsråds- eller direktionsmedlem i de juridiske enheder der er, eller har været, nævnt i policen.

Datterselskaber er også med

Dit hverv i datterselskaber under de juridiske enheder der er, eller har været, nævnt i policen er tillige omfattet af denne forsikring. Ved datterselskaber forstås at den juridiske enhed nævnt i policen, besidder mere end 50 % af de stemmeberettigede ejerandele eller på anden måde har kontrol over datterselskabet.

Dog er et datterselskab ikke omfattet af policen, hvis datterselskabet er børsnoteret eller sælger værdipapirer på et hvilket som helst marked, eller datterselskabet er en finansiel institution, jf. lov om finansiel virksomhed, eller datterselskabet er registreret eller stiftet i USA eller en anden stat eller et andet territorium tilhørende USA.

Hvem er dækket?

Forsikringen dækker også din ægtefælle eller registrerede partner, hvis denne sagsøges sammen med sikrede i sin egenskab af ægtefælle eller registreret partner, forudsat at det pågældende krav baserer sig på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået af den sikrede person i sin egenskab af bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i en juridisk enhed nævnt i policen.

Automatisk medforsikring og undtagelser

Hvis du indtræder som bestyrelses-, tilsynsråds- eller direktionsmedlem i løbet af forsikringsåret er disse automatisk medforsikret frem til førstkommende hovedforfald, dog undtaget ledelseshverv i

 • finansielle institutioner og selskaber omfattet af lov om finansiel virksomhed
 • børsnoterede selskaber
 • luftfartsvirksomhed
 • bioteknologiske virksomheder
 • olie-, benzin, gas og/eller petrokemiskvirksomheder, som er involveret i udvinding og/eller udforskning af samme
 • kapitalfonde og ventureselskaber
 • sportsklubber
 • selskaber i USA og Canada
 • selskaber hvor egenkapitalen er negativ

På forsikringstagers anmodning vil HDI Danmark ved sikredes indtræden i et ledelseshverv i disse selskabstyper tage stilling til om, og på hvilke betingelser og til hvilken præmie, at forsikringen kan udvides til at omfatte dette ledelseshverv.

I Special Risk Forsikringsformidling tilbyder vi vores kunder forsikringer fra HDI Global Specialty, filial af HDI Global Specialty SE, Tyskland. HDI er et af Europas førende forsikringsselskaber med forsikringsprodukter til virksomheder i Danmark.