Ansvarsforsikring til ingeniører og arkitekter

Rådgiveransvarsforsikring

Vores professionelle ansvarsforsikring dækker et eventuelt erstatningsansvar, I som rådgivere måtte ifalde i forbindelse med uagtsomme handlinger eller undladelser, der kan ramme jeres klienter eller andre. Det er vigtigt at vælge en sum, der er stor nok til at absorbere de erstatningskrav, der kan komme, og gennem os er det muligt at tegne forsikringen med næsten alle størrelser forsikringssum.

Hvad kan I forvente af os? 

En ansvarsforsikring til ingeniører og arkitekter gennem os er mere end en forsikring. Du får en erfaren partner med specialviden. Dette betyder at du kan fortsætte dit virke mens sagen kører – i sikker forvisning om, at specialiserede advokater eller samarbejdspartnere gør alt, hvad de kan, for at løse sagen til din fordel.

Vores ansvarsforsikringer til rådgivningsvirksomheder dækker følgerne af et erstatningsansvar samt de sagsomkostninger, sagens løsning måtte kræve. Ofte kræver komplekse sager bistand fra højt specialiserede advokater og eksperter, og du kan blive pålagt at betale modpartens sagsomkostninger. Forsikringen dækker både sagsomkostninger ved berettigede såvel som uberettigede krav. 

Vi har udviklet nogle af markedets bredeste forsikringsbetingelser med mulighed for at tilpasse forsikringen til de konkrete behov i din rådgivningsvirksomhed. Forsikringen indeholder blandt andet:

  • Dækning for grov uagtsomhed 
  • Krænkelse af immaterielle rettigheder 
  • Omkostninger ved retsmøde

En årsag til, at antallet af erstatningssager mod rådgivere som arkitekter og ingeniører er højt, kan være, at rådgivernes klienter er pressede rent økonomisk og derfor forsøger at få dækket eventuelle tab, uanset graden af skyld og medvirken hos rådgivere. 

Flere rådgivere har også oplevet at være presset på deres honorarer. Det har ført til, at der er blevet mindre tid til de enkelte rådgivningsopgaver. Endelig er den almene bevidsthed om rådgiveres erstatningsansvar også øget. Typiske skader vi ser: 

  • Fejlagtige beregninger af
    konstruktioners bæreevne 
  • Fejl i arkitektens tegninger

Mellem to professionelle parter er det muligt at fordele ansvar for næsten alt. Det betyder, at virksomheder kan begrænse deres økonomiske risiko ved fejl og forsømmelser. Dog er der en række faldgruber, når disse begrænsninger udarbejdes i kontrakter, salgs- og leveringsbetingelser mv. Vi ser ofte, at rådgivningsvirksomheder begrænser deres ansvar over for kunder ved at have standardkontrakter og hjemmesider med erstatningsbegrænsninger indarbejdet. I den forbindelse bør følgende overvejes:

Forsikringsselskabet er ofte berettiget til at påberåbe sig samme begrænsning som i kontrakten. 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser indeholder ofte brede ansvarsbegrænsninger. Er de så brede, at de kan anses som retsstridige, eksempelvis hvis produktansvaret begrænses i strid med gældende lov eller retspraksis, vil det i nogle henseender være muligt at tilsidesætte disse. 

Enhver uklarhed om en formulering vil blive fortolket og lagt imod forfatteren af formuleringen og kan i værste fald helt tilsidesætte begrænsningen.

Vi anbefaler, at virksomheden rådfører sig med en ekstern rådgiver for at få udfærdiget vilkårene eller benytter de brancheudviklede standarder (ABR 89 el.) som findes på markedet, da der i disse tages højde for indirekte tab, tidstab, avancetab og lignende.

I Special Risk Forsikringsformidling tilbyder vi vores kunder forsikringer fra HDI Global Specialty, filial af HDI Global Specialty SE, Tyskland. HDI er et af Europas førende forsikringsselskaber med forsikringsprodukter til virksomheder i Danmark.